SIA "Trade Studio" PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA "Trade Studio" privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums (datu subjektam) informāciju par Jūsu personas datu apstrādes tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, proti, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju par Jūsu veicamo personas datu apstrādi. Lūdzam Jūs uzmanīgi izlasīt Politiku un, ja Jums ir papildu jautājumi, aicinām vērsties pie mums, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.

 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Politika var tikt grozīta, papildināta, atjaunota, par ko mēs Jūs informēsim, ievietojot šo informāciju mūsu mājaslapā internetā.

 

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Jūs sniedzat personas datus (tradestudio.lv vietnē, e-pastā, papīra formātā vai telefoniski), un kādās SIA “Trade Studio” sistēmās vai papīra formāta kartotēkās tie tiek apstrādāti.

 

Mēs ievērojam personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā rūpējamies, lai ievāktu tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā Politikā noteikto nolūku sasniegšanai. Mēs apstrādājam, uzkrājam un saglabājam tikai tādus personas datus, kas ir tiesiski iegūti un ir nepieciešami SIA “Trade Studio” komercdarbības veikšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei, nodrošinot leģitīmu datu apstrādi. Politika attiecas uz:

 

1. fiziskajām personām – SIA &"Trade Studio&" preču saņēmējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);

2. dažādu pakalpojumu sniedzēju nodarbinātajiem, kas sniedz pakalpojumus SIA "Trade Studio"
3. korespondences ar SIA ";Trade Studio" iesniedzējiem un saņēmējiem;

4. SIA ";Trade Studio"; pārvaldītās interneta mājaslapas apmeklētājiem.

 

I. Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Trade Studio"(turpmāk - Sabiedrība), juridiskā adrese: Toma iela 4A, Rīga, LV-1003, tālr.  +371 22522502, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

II. Personas datu apstrādes nolūki

2.1. Personas datu apstrādes nolūki ir:

2.1.1. preču (sk. vairāk interneta vietnes http://www.tradestudio.lv/ sadaļā “Preces”) pārdošanai un administrēšanai: klientu identificēšanai; pasūtījumu noformēšanai un izpildei; līguma ar klientiem sagatavošanai, noslēgšanai un izpildei; grāmatvedības prasību izpildei; norēķinu administrēšanai; parādu piedziņai no debitoriem; klientu iebildumu izskatīšanai un kvalitātes kontrolei.

2.1.2. informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

2.1.3. normatīvo aktu prasību izpilde, veicot preču pārdošanu;

2.1.4. Sabiedrības un tās klientu leģitīmo interešu īstenošana: pakalpojumu uzlabošana, jaunu pakalpojumu attīstība; 2.1.5. mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

2 2.2. Privātuma politikas

2.1.punktā minētie datu apstrādes nolūki ir indikatīvi un personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem tieši neminētiem nolūkiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem un nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

 

III. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

3.1. Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

3.1.1. ar datu subjekta piekrišanu (Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts);

3.1.2. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai īstenotu vai aizstāvētu Sabiedrības likumīgās intereses tiesā (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts un 9. panta 2. punkta f) apakšpunkts); 3.1.3. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu Sabiedrības leģitīmās intereses (organizēt efektīvu preču pārdošanas procesu, saņemt samaksu par sniegtajām precēm) (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts);

3.1.4. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga līguma ar datu subjektu (darbinieku, klientu) izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);

3.1.5. arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs vai statistikas nolūkos (Regulas 6. panta 1. punkta e) punkts);

3.1.6. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Sabiedrību attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

 

IV. Apstradājamais personas datu apjoms

4.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Sabiedrība, ir atkarīgas no datu apstrādes nolūkiem un veida:

4.1.1. Datu subjektam saņemot preces, atbilstoši normatīvo aktu prasībām Sabiedrībai ir pienākums apstrādāt datu subjekta identificējošo informāciju un informāciju, kas saistīta ar iegādājamās preces veidu, apmēru, skaitu u.tml. 4.1.2. Sazinoties rakstveidā ar Sabiedrību, var tikt saglabāts komunikācijas saturs un laiks, kā arī, informācija par izmantoto komunikācijas rīku (e-pasta adrese, tālruņa numurs u.tml., adrese e- pieraksta sistēmā norādītā informācija);

4.1.3. Sabiedrība veic mājas lapas apmeklējumu vēstures analīzi, izmantojot tiešsaistes identifikatorus, kā arī datu subjekta apzināti atstāto informāciju (piemēram, novērtējumu par sniegto servisu, mājas lapas apmeklējuma pieredze, pārvietošanos u.tml.), lai veiktu tirgus izpēti un viedokļu analīzi. Informācija par sīkdatnes izmantošanas tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem ir pieejama Sīkdatņu politikā (spiest šeit) Sabiedrība īstenojot datu apstrādes nolūkus var glabāt un apstrādāt šādus Jūsu personas datu veidus:

 

 Personu datu kategorijas  Piemēri
 Identifikācijas dati

 vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas
 datums, personu apliecinošā dokumenta dati.

 Kontaktinformācija   Adrese, tālrunis, e-pasta adreses u.c.
 Klientu dati  identificējoša informācija;

 informācija, kas saistīta ar preces iegādi
 (biežums, veids, apmērs, skaits u.tml.)

 Finanšu dati

 bankas konta numurs, pavadzīmes, citi
 maksājuma dati par iegādāto Sabiedrības
 preci.

 

 

4.2. Konkrēts informācijas apjoms ir atkarīgs no attiecīgā sniedzamā pakalpojuma specifikas, datu apstrādes nolūka un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē pakalpojuma sniegšanas nosacījumus.

 

V. Personas datu saņēmēju kategorijas

5.1. Personas datu saņēmēju kategorijas: datu subjekts, Sabiedrība un tā pilnvarotie darbinieki un apstrādātāji, valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, tiesībsargājošās un uzraugošās iestādes, tiesas.

5.2. Lai nodrošinātu Sabiedrības tiesības, darbinieku, trešo personu un īpašuma drošību, dati var tikt nodoti arī citām kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm, taču tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

5.3. Sabiedrības iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem nolūkiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Tādas personas var būt datu bāžu programmatūras uzturētāji, datu bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji. Katrā gadījumā datu apstrādātājiem mēs iesniedzam tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Sabiedrība pieprasīs no šiem saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām

 

VI. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana

6.1. Personas datus Sabiedrība neparedz sūtīt uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

6.2. Automatizēta lēmumu pieņemšana Sabiedrībā netiek veikta.

 

VII. Datu subjekta tiesības

7.1. Jums ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar datu apstrādi:

7.1.1.precizējošu informāciju par to, kādi personas dati ir mūsu rīcībā, kādiem nolūkiem mēs apstrādājam šos personas datus, ziņas par personas datu saņēmēju kategorijām (ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj šādu informāciju sniegt), informāciju par laika posmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritērijiem, ko izmanto minētā laika posma noteikšanai, kā arī informācija par datu avotu, ja personas dati netiek vākti no datu subjekta;

7.1.2. normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos Jums ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu, ja Jūs uzskatat, ka mūsu rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza;

7.1.3. Jums ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja uzskatat, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;

7.1.4.citu informāciju, ja to tieši paredz normatīvie akti.

7.2. Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, rakstveida pieprasījumu nosūtot uz mūsu juridisko adresi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu elektroniskā pasta vēstuli nosūtot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Pieprasījumā Jums ir jānorāda vēlamais saziņas veids. Mēs pēc iespējas ņemsim vērā personas norādīto saziņas veidu. Pēc pieprasījuma saņemšanas, mēs izvērtēsim pieprasījuma pamatotību un to izpildīsim, vai sniegs pamatotu ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas datuma. 4 Mēs nodrošinam datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personas iebildumu gadījumā veicam iespējamās darbības, lai iebildumu atrisinātu.

7.3. Ja šajā Politikā norādītā informācija Jums nav pietiekama, Jūs vienmēr varat vērsties pie mums, izmantojot šīs Politikas 1.punktā norādīto kontaktinformāciju.

 

VIII. Personas datu drošība

8.1. Mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Personas dati ir pieejami tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei un tikai nepieciešamajā apjomā.

8.2. Mūsu izvēlētie pakalpojumu sniedzēji ir rūpīgi atlasīti, mēs no tiem pieprasām, lai tie izmantotu atbilstošus līdzekļus, kas aizsargātu Jūsu datu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību. Tomēr, ja informāciju pārraida ar internetu vai mobiliem sakariem, tās drošību pilnībā nevar garantēt, tādējādi Jums patstāvīgi jāizvērtē ar informācijas konfidencialitāti saistītie riski un tie jāuzņemas, ja nolemjat mums nodot jebkādu informāciju norādītajos veidos.

 

IX. Personas datu glabāšana

9.1. Sabiedrība saskaņā ar tās lietu nomenklatūru glabā personas datus ne ilgāk, kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai. 9.2. Sabiedrība, izvēloties kritērijus  personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk norādītos apstākļus:

9.2.1. vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

9.2.2. kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Sabiedrības vai trešās personas leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību;

9.2.3. kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Sabiedrības saistošus pienākumus.

9.3. Pārdodot preces Sabiedrība ievēro speciālos normatīvos aktus, kas nosaka tā pienākumu saglabāt atsevišķus datus. Ja vēlaties uzzināt detalizētu informāciju lūdzam sazināties ar Sabiedrību, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju;

9.4. Ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules) uzskaite, lai nodrošinātu Sabiedrības leģitīmo interešu ievērošanu, tiks glabāta periodu, kas nepārsniedz piecus gadus, ja vien attiecīgajā komunikācijā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Sabiedrībai vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais dokuments var tikt saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

9.5. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt.

9.6. Ilgāka īpaši šajā Politikā norādīto Jūsu personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:

9.6.1. tas ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar prasījumiem, pretenzijām vai prasībām;
9.6.2. ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;

9.6.3. Jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai.

 

X. Personas datu sniegšanas nepieciešamība

Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un Sabiedrības darbības realizācijai, tam nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja personas dati netiek sniegti, Sabiedrībai nav tiesiska pamata sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu. 

 

XI. Izmaiņas privātuma politikā

Sabiedība pieņem, ka pirms Vietnes izmantošanas, persona ir iepazinusies/izlasījusi šo Privātuma un sīkdatņu politiku, kā arī persona ir to akceptējusi. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus un/vai izmaiņas šis politikas nosacījumos, informējot par to personas, publicējot paziņojumu interneta vietnē.

0vertis.png2.jpg3.png4.png4i.jpg4ii.jpg5.png5i.jpg5ii.jpg5iii.jpg6.png

Informējam, ka mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. “cookies”). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat privātuma politikai.